Kapat

Mobil Ziyaretçileri Aydınlatma Metni

Mobil Ziyaretçileri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Mobil Uygulama Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre merkezi yurt dışında bulunan McDonalds Global Inc. (McDonald’s) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

İlgili Kişi

Kişisel verileri McDonalds tarafından işlenen siz, McDonalds Global Mobil Uygulaması’nı (GMA Lite) kullanmanız, üye olmanız fırsatlardan faydalanmanız sebebiyle Mobil Uygulama Kullanıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. McDonald’s’ın global mobil uygulamasını restoranlarımızın bulunduğu pek çok ülkede kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan McDonalds Global Inc. veri sorumlusudur. Ancak uygulamanın "Sipariş Ver" sekmesi McDonald’s Türkiye operasyonlarını yürüten Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi tarafından yönetilmekte olup sipariş sekmesi altında işlenen tüm kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti’dir. Sipariş ile ilgili verilere McDonald’s olarak erişememekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Bağlantı Bilgileri

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa bilgileri)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

KVKK Md.5/2a'ya istinaden

Üyelik Bilgileri

Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad)

İletişim Bilgileri (e-posta adresi)

İşlem Güvenliği (Şifre)

Müşteri İşlem (kullanılan fırsat ve kampanyalar)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Kimlik Bilgileri

(Doğum Tarihi, Cinsiyet)

 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

KVKK Md 5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden

Kampanya Bilgileri

Pazarlama Bilgileri

(çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,)

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

 Kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Web Sitesine Üye Olup Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız:

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Ürün Satış Sözleşmesi

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi amacıyla

Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

Kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aktarılan Kurumlar

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarma Amaçları

Bulunduğunuz Ülkedeki McDonald’s

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği
 • Müşteri İşlem
 • Pazarlama Bilgileri

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız

 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği
 • Müşteri İşlem
 • Pazarlama Bilgiler

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi


kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 Kişisel verileriniz; internet, mobil cihaz gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok No:122/9 Zincirlikuyu Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;
 • [kvkk@mcdonalds.com.tr] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak adresine e-posta göndererek
yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun" Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.